Privacy op school

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Vzw De Wissel Opitter is de beheerder van de website www.dewissel-opitter.be. Bijgevolg is vzw De Wissel Opitter de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door www.dewissel-opitter.be verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om www.dewissel-opitter.be te laten functioneren;
 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van www.dewissel-opitter.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel: de vlotte behandeling van jouw vraag
Persoonsgegevens: naam en e-mailadres
Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?  

via invullen van ons contactformulier:

 

via uw mail .

 

Bewaartermijn: 5 jaar
Categorie ontvangers: Vzw De Wissel Opitter

 

Ons cookiebeleid

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je hier.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Mail hier voor naar :  privacy.dewissel@dekubus-bree.be

Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.

Meer informatie over jouw rechten vind je hier.