INSCHRIJVINGEN

 

Voor een inschrijving wordt steeds een afspraak gemaakt met het secretariaat of directie tenzij u bent uitgenodigd door onze school. ( indien u ons even per mail uw adres doorgeeft en de geboortedatum van uw kind krijgt u zeker een uitnodiging ook al bent u inwoner van een ander dorp of stad ). Telkens voor een instapdatum wordt er dan  een uitnodiging naar de 2,5 jarige kleuters en hun ouders gestuurd. Afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat op het telefoonnr. 089864353 , gsm : 0471728559 of via email : admin.dewissel@dekubus-bree.be  of directie.dewissel@dekubus-bree.be

Tijdens de grote vakantie zijn we gesloten van 7 juli tot 18 augustus , u kan steeds een boodschap inspreken ( gsm). We nemen dan zo snel mogelijk contact met u.

 

DATA inschrijvingen ( 2,5 jarige kleuters ) schooljaar 2022-2023 telkens van 11.00u tot 12.00u:

 

Er zijn nog een twee instapdagen en inschrijfdagen voor het schooljaar 2022-2023 op 11 mei 2023 en dit voor kinderen die starten op 22 mei 2023 ( na Hemelvaart ) en voor kinderen die starten op 1 septmber 2023 op 14 juni 2023

 

DATA inschrijvingen ( 2,5 jarige kleuters ) schooljaar 2023-2024 telkens van 11.00u tot 12.00u:

 

Kleuters die 2.5 jaar zijn op  6 november 2023 ( einde herfstvakantie ) : inschrijfdag op : 18 oktober 2023

Kleuters die 2,5 jaar zijn op 8 januari 2024 ( einde kerstvakantie )  :  inschrijfdag op : 13 december 2023

Kleuters die 2,5 jaar zijn op 1 februari ( teldag ) 2024 en 19 februari 2024 ( einde krokusvakantie) : inschrijfdag op :  24 januari 2024

Kleuters die 2,5 jaar zijn op 15 april 2024 ( einde paasvakantie ): inschrijfdag op ; 20 maart 2024

Keuters die 2,5 jaar zijn op 21 mei  2023 ( laatste inschrijfdag , Hemelvaart ) : inschrijfdag op : 8 mei 2024

Kleuters die 2,5 jaar zijn op 1 september 2024 ( start nieuw schooljaar ) ; inschrijfdag op : 19 juni 2024

Mochten jullie toch op één van deze dagen verhinderd zijn, kan u steeds een afspraak maken met het secretariaat. Tel 089864353  of nood gsm : 0471728559

Wil je weten wanneer jouw kind mag instappen,….. naar school mag komen klik je op volgende link :   instapdatum

Inschrijven van leerlingen

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en  6 maanden oud zijn. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister . Het heeft onze voorkeur dat het kind zindelijk is.

 Tot op een datum door de regering te bepalen, kunnen kinderen tussen 2 jaar en 6 maanden en 3 jaar toegelaten worden tot het kleuteronderwijs en dit op de volgende instapdata:
 · de eerste schooldag na de zomervakantie;
 · de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 · de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 · op 1 februari;
 · de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 · de eerste schooldag na de paasvakantie.
 · de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
 Inschrijvingsperiode :

· Voorrang broer en zus vanaf de eerste schooldag van januari tot de laatste schooldag van januari.

· Voorrang GOK leerlingen of niet-Gok leerlingen wordt niet gegeven.

· De algemene inschrijvingsperiode start de eerste schooldag van maart.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …).

Kleuters zijn niet leerplichtig, behalve wanneer ze al zes jaar geworden zijn of worden in het eerste trimester. Ze hebben dan ook meestal één jaar schoolse vertraging. Indien u een kleuter heeft die later dan 1 september naar school komt (b.v. omdat deze nog met vakantie is), verwittigt u de directie. U deelt de datum mee waarop uw kleuter voor het eerst aanwezig zal zijn. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

· De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;

· De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal  functioneren, communicatie en mobiliteit;

· Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;

· De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;

· Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de ontbindende voorwaarden hier vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform, indien aanwezig, kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument)

INSCHRIJVINGSRECHT

Er is momenteel geen capaciteitsprobleem voor onze school. De overheid verplicht ons evenwel onze capaciteit concreet te bepalen. Voor onze school is dat voor de lagere school 200  leerlingen  en voor de kleuterschool 120 kleuters.

Broers of zussen (of kinderen van dezelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school hebben inschrijvingsvoorrang op alle nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het volgend schooljaar.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregel voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren.

Het voorrangsrecht voor broers en zussen van ingeschreven leerlingen geldt voor leerlingen met een broer of zus in de kleuterschool of lagere school.

Vervolgens krijgen kinderen van personeelsleden voorrang. Ook zij worden in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregel en op welke wijze dit moet gebeuren.

Na de voorrangsperiodes volgen de inschrijvingen voor de overige leerlingen.

ORIËNTATIEPROEF LAGER ONDERWIJS

Van alle nieuw ingeschreven leerlingen wordt een oriëntatieproef afgenomen. Deze proeven bepalen in welke leerlingengroep hij of zij terecht komt, dit gebeurt op zeer korte termijn. Het advies van de klassenraad is dan bindend.